เอกสารในการเช่ารถ

กรณีบุคคลธรรมดา 


1) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือ มีบุคคลค้ำประกันเป็นเจ้าบ้าน)
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาใบขับขี่
4) สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
5) เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน
6) บุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ / บุคคลค้ำประกันที่มีงานประจำ

 

กรณีนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)


1) สำเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)
2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจในการเช่ารถ
3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
4) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
5) สำเนาใบขับขี่
6) เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน